Konsultacje społeczne- gmina Kobylin-Borzymy

Fundacja Zdrowe Miasto we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku, Wydziałem
Ekonomii i Finansów przeprowadziła internetowe badania ankietowe w ramach konsultacji
społecznych w gminie Kobylin-Borzymy. Badania zostały wykonane w ramach projektu Liderzy
Konsultacji Społecznych a celem ankiety było zebranie opinii, uwag i pomysłów na wprowadzenie
ładu w przestrzeni objętej opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Wyniki ankiet pokazują nam, iż problematyka zagospodarowania przestrzennego niestety nie
stanowi dla badanych istotnej kwestii. Mieszkańcy gminy interesują się głównie budową bądź
rozbudową infrastruktury technicznej, dróg i sieci wodno-kanalizacyjnych. Osoby biorące udział w
ankiecie są przychylne przekształcaniu terenów rolnych w gminie. Inicjatywa wprowadzania
Konsultacji Społecznych oraz przeprowadzania ankiet jest bardzo istotna i stanowi ważny punkt
symbiozy pomiędzy Urzędami Gmin a mieszkańcami. Bierzmy udział we wszelkich ankietach w
naszych Gminach, gdyż każdy głos jest ważny. To właśnie My Zmieniamy Naszą Przestrzeń.