Kurs języka hiszpańskiego o profilu ogólnym

Praktyczna znajomość języka hiszpańskiego realizowana w formie kursu: – „Kurs języka hiszpańskiego – język ogólny” – w wymiarze 110 godzin.

Po ukończeniu kursu osoba ucząca się:

  • UMIEJĘTNOŚCI – potrafi prowadzić swobodnie i zrozumiale rozmowę na tematy codzienne również z rodzimymi użytkownikami języka, umie skorygować własne błędy, potrafi zaprezentować i obronić własny pogląd oraz opinię, czyta ze zrozumieniem gazety, czasopisma, potrafi pisać dłuższe teksty nieformalne oraz formalne;
  • WIEDZA – ma wiedzę i kompetencje zgodne z wymaganiami określonymi dla wybranego poziomu zgodnie z CEFR, posiada podstawowy zasób słownictwa oraz struktur gramatycznych, wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego zdobytą na zajęciach;
  • KOMPETENCJE SPOŁECZNE – sprawnie współpracuje w grupie, rozumie koncepcję „Uczenia się przez całe życie”.

TRENER

Sylwia Drzymkowska